Προσωπικός ιατρός: Πώς θα συνάπτουν συμβάσεις οι ιδιώτες ιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

0

Google News

Καθορίζεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους ιδιώτες ιατρούς που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί και κάθε σχετικό θέμα της συμβατικής συνεργασίας τους, ως ακολούθως:

  • O Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδια φέροντος, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή ειδικοτήτων που θα ορισθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως προσωπικούς ιατρούς. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προσδιορίζεται σε αυτή ο τρόπος, η διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών και υπογραφής των συμβάσεων από μέρους τους.
  • Ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη σύμβασης ιατρός θα υποβάλει το σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω του τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το άνω αίτημα θα συνοδεύεται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά επίσης θα οριστούν στην πρόσκληση. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του Οργανισμού και σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθεί ο ιατρός για την υπογραφή της σύμβασης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
  • Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υπογραφή της σύμβασης, διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να την καταγγείλει.
  • Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.
  • Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες.
  • Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών ορίζεται στην υπό στοιχεία Γ1,ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 35160/16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.
  • Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). Οι ειδικότερες υποχρεώσεις τους θα περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της σύμβασης. Ειδικότερα, αναφορικά με το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα.

≤857 ασθενείς: 15 ώρες την εβδομάδα
858 – 1.143 ασθενείς: 20 ώρες την εβδομάδα
1.144 – 1.429 ασθενείς: 25 ώρες την εβδομάδα
1.430 – 1.714 ασθενείς: 30 ώρες την εβδομάδα
1.715 – 2000 ασθενείς: 35 ώρες την εβδομάδα

  • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
  • Στην παρούσα επισυνάπτεται σχέδιο συμβατικού κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, το οποίο θα αποτελεί το πρότυπο διαμόρφωσης των τελικά υπογραφησόμενων συμβάσεων των προσωπικών ιατρών, κατόπιν προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες εκάστου συμβαλλομένου ιατρού, κατά την απόλυτη κρίση και εκτίμηση του Οργανισμού.
  • Η άνω διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύναψης σύμβασης προσωπικού ιατρού με τον Οργανισμό αφορά και τους ιατρούς που έχουν ήδη συμβληθεί με αυτόν ως Οικογενειακοί Ιατροί.

ΠΗΓΗtromaktiko.gr

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.