Attica Bank: Ζημίες ύψους €8,5 εκατ. το α’ τρίμηνο – Υπό εξέταση το αίτημα στον «Ηρακλή»

0

Google News

Σε επίπεδο προ φόρων και προβλέψεων, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές, ύψους 4,85 εκατ. ευρώ από 5,69 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021

Με ζημίες, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2022 η Attica Bank, με τη διοίκηση να καλεί τους κοινούς μετόχους στην επικείμενη -στις 5 Ιουλίου- ετήσια τακτική γενική συνέλευση, στην οποία θα τεθεί επί τάπητος μία σειρά από ζητήματα που θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην τράπεζα.

Όπως προκύπτει από την Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2022, η Attica Bank εμφάνισε υψηλότερες ζημίες εν συγκρίσει με το ίδιο διάστημα του 2021 (5,8 εκατ. ευρώ), ενώ σε επίπεδο προ φόρων και προβλέψεων, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές, ύψους 4,85 εκατ. ευρώ από 5,69 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Παράλληλα, ενέγραψε και προβλέψεις, ύψους 2,76 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις κατέγραψαν μείωση κατά 3,6% συγκριτικά με την 31/12/2021.

«Οι δείκτες ρευστότητας LCR και NSFR για τον Όμιλο κατά την ίδια ημερομηνία παραμένουν πάνω από τα ελάχιστα όρια (275% και 105% αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (Νόμος Χαρδούβελη) εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 εκτιμάται ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τους δείκτες ρευστότητας κατά το ποσό, το οποίο θα καταβληθεί στην τράπεζα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόμου αυτού», τονίζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την ικανοποιητική ρευστότητα της Τράπεζας σε συνδυασμό με την τήρηση των ελάχιστων δεικτών ρευστότητας (LCR και NSFR),
 • Το γεγονός ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης ενεργειών για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας τόσο μέσω της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, όσο και μέσω της υλοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προκειμένου ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης να είναι σε θέση να παραδώσει στο άμεσο χρονικό διάστημα τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης (preliminary ratings) για τις τιτλοποιήσεις Omega, Astir 1 και 2. Με βάση το ισχύον χρονοπρόγραμμα, η λήψη των προκαταρκτικών εκθέσεων αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2022.
 • Τις δυσμενείς σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2021 συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα αναφορικά με το κόστος συμμετοχής στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», που καθιστούν εύλογη την επανεξέταση της μέχρι σήμερα στρατηγικής ένταξης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης στο πρόγραμμα αυτό,
 • Το αποτέλεσμα της άσκησης Credit Quality Review (3 εκατ. ευρώ), για την εκτίμηση τυχόν επιπρόσθετων πιστωτικών ζημιών στο εναπομένον -μετά τις τιτλοποιήσεις- χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου ύψους περίπου 960 εκατ. ευρώ,
 • Τη χαμηλή συνεισφορά στο δανειακό χαρτοφυλάκιο (5,4%) του Ομίλου περιπτώσεων πιστούχων που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που παρέχονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19,
 • Την ασήμαντη άμεση έκθεση του Ομίλου σε σχέση με την επικρατούσα κατάσταση στην γεωγραφική περιοχή της Ουκρανίας,
 • Την εκ νέου ενεργοποίηση εντός του 2022 των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, που αφορά στη μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε αναβαλλόμενη φορολογική πίστωση, που εκτιμάται σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και της ρευστότητας του Ομίλου
  και
 • Την από 18/04/2022 επιστολή των βασικών μετόχων στο πλαίσιο της από 09/12/2021 δεσμευτικής μεταξύ τους Συμφωνίας, στην οποία γίνεται αναφορά συγκεκριμένων ποσών διαθέσιμων κατά τους όρους της Συμφωνίας και του όμου του ΤΧΣ και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, ο Όμιλος συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιτοκιακά έσοδα

Για την περίοδο 01/01/2022 – 31/03/2022 το καθαρό έσοδο από τόκους είναι μειωμένο κατά 36,5% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 21,9% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών συνέπεια μεγάλων αποπληρωμών, καθώς και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega (λόγω της απαναγνώρισης του επιπρόσθετου χαρτοφυλακίου που ντάχθηκε στην περίμετρο της τιτλοποίησης) εντός του 2021, γεγονότα που οδήγησαν σε χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2022, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου του Ομίλου είχε η ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega λόγω του χαμηλότερου κουπονιού που φέρει το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς της εν λόγω συναλλαγής τιτλοποίησης, συγκριτικά με το αντίστοιχο ομόλογο της συναλλαγής τιτλοποίησης Artemis. Η μείωση στο επιτοκιακό έσοδο, λόγω της ως άνω περιγραφόμενης συναλλαγής, ανέρχεται σε 3,15 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα ανωτέρω αντισταθμίζονται μερικώς από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 24,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2021, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων.

Διαβάστε ακόμη

DBRS: Επιδείνωση των προβλέψεων για την ανάπτυξη σε Ελλάδα και Ευρώπη

Grant Thornton: Πώς και γιατί εφαρμόζουμε την 4μερη εργασία στην Ελλάδα (pics)

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Επιφύλαξη και ανησυχία στη Σουηδία για τη συμφωνία με την Τουρκία

 


Πηγή Cryptonomist.gr

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.