Στα 4,9383 ευρώ παραμένει η τιμή του μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ για το 2023

0 25


Αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” η απόφαση του αρχηγού ΓΕΣ με την οποία η τιμή του μεριδίου του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) διατηρείται στα 4,9383 ευρώ για το 2023.

Επίσης η σχετική απόφαση προβλέπει:

– Την παρακολούθηση, με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ, της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, ως προς το σκέλος των εσόδων και την εξέταση εφόσον απαιτηθεί, ενδεχόμενης τροποποίησης της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.

– Την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που θα προκύψει από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όσους καθίστανται δικαιούχοι μετά την 31 Δεκεμβρίου 2022, στην περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος αριθμός μεριδίων για το έτος 2023 υπερβεί την εκτίμηση των 8.100.000, από τα χρηματικά ποσά αυτών που θα απολέσουν το σχετικό δικαίωμα κατά το έτος 2023 και σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, από το Αποθεματικό του Κλάδου.

– Τυχόν επιπλέον έσοδα, από τα ήδη αναγραφόμενα, τα οποία αφορούν τη χρήση 2022, αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός αυτής, να λογιστικοποιηθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να αχθούν στο σύνολό τους υπέρ του Αποθεματικού του Κλάδου. 

– Τη διανομή, κατά το έτος 2023, του 87,83% των συνολικών καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2022, ήτοι ποσού 40.000.230,00 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

– Την τήρηση του ποσού των 6.112.880,02 ευρώ, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο των καθαρών εσόδων χρήσης, ως αποθεματικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο προκύπτει από το 12,17% των συνολικών καθαρών εσόδων (5.542.294,65 ευρώ), πλέον του πλεονάσματος που προέκυψε από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2022 (570.585,37 ευρώ).

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕΠηγή

Απάντηση